VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ GYM REPUBLIC

vydané obchodní společností Gym Republic s.r.o., IČO: 08678651, se sídlem Závodní 2427/41, Nové Město, 735 06 Karviná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80266, zastoupené Mgr. Milanem Husárem, jednatelem, jako provozovatel a poskytovatel Předmětu užívání, jak je blíže specifikován v čl. I těchto všeobecných podmínek užívání Gym Republic (dále jen „Podmínky“ a „Poskytovatel“).

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují závazné podmínky poskytování služeb spočívající v umožnění užívání (i) nebytových prostor, nacházejících se na adrese Cejl 53/115, v obci Brno, k.ú. Zábrdovice, v 1. a 2. podlaží budovy č.p. 115– stavby technického vybavení, která je součástí pozemku p.č. 1099/1 a 1099/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na listu vlastnictví č. 608 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno a (ii) vyznačených parkovacích míst (dále společně jen „Předmět užívání“).
 2. Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti osob, které mají zájem o užívání Předmětu užívání za účelem silově-kondičních a sportovních aktivit (dále je „Účel užívání“) a Poskytovatele služby, spočívající zejména v umožnění užívání Předmětu užívání a Vybavení.
 3. Osobami užívajícími Předmět užívání můžou být jak podnikatelé, tak spotřebitelé. Spotřebitelem se pro účely těchto podmínek rozumí každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem (dále též jen „spotřebitel“). Podnikatelem se pro účely těchto podmínek rozumí osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a která uzavírá s Poskytovatelem smlouvu a tato smlouva souvisí s jeho vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či samostatným výkonem povolání. Pro účely těchto podmínek se považuje podnikatel i spotřebitel, který projeví zájem o užívání Předmět užívání za uživatele (dále jen „Uživatel“).
 4. Tyto Podmínky jsou vůči Uživateli účinné okamžikem přistoupení Uživatele k Podmínkám prostřednictvím webových stránek Poskytovatele dostupných na: https://gymrepublic.cz/ (dále jen „Web“) a/nebo vstupem Uživatele do Předmětu užívání, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. Uživatel Předmětu užívání se zavazuje dodržovat Podmínky od okamžiku jejich účinnosti, zejména pak od okamžiku vstupu do/na Předmětu užívání a po celou dobu trvání užívání Předmětu užívání a Vybavení.

II.

Předmět Podmínek

 1. Poskytovatel umožní Uživateli vstup do Předmětu užívání a jeho užívání, včetně veškerého jeho vybavení, jak je blíže specifikováno přílohou č. 1 těchto Podmínek (dále jen „Vybavení“), a to za Účelem užívání, tj. konkrétně zejména za účelem tréninku v Předmětu užívání, např. tréninku ve skupinách, individuálního tréninku a/nebo open gym (dále společně jen „Trénink“), a to na základě objednávky Tréninku uskutečněné (i) prostřednictvím Webu a/nebo jakéhokoliv jiného rezervačního systému poskytnutého pro tyto účely Poskytovatelem a/nebo (ii) osobně u Poskytovatele (dále jen „Objednávka“), ne však dříve než bude Objednávka Uživateli potvrzena Poskytovatelem (dále jen „Rezervace“) a vždy na dobu trvání Tréninku dle Rezervace (dále jen „Doba Tréninku“).  
 2. Uživatel bere na vědomí, že Objednávka je neodvolatelnou nabídkou na uzavření smlouvy s Poskytovatelem a Rezervace je akceptací této Objednávky, na jejímž základě dochází mezi Uživatelem a Poskytovatelem k uzavření dílčí smlouvy. Předmětem takto uzavřené dílčí smlouvy je poskytování služeb Poskytovatelem spočívající zejména v umožnění vstupu a užití Předmět užívání a Vybavení či poskytnutí jakékoliv další služby dle Rezervace. Nedílnou součástí dílčí smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem jsou tyto Podmínky.
 3. Rezervace bude vždy obsahovat minimálně následující údaje: typ Tréninku, Dobu Tréninku, potvrzení o úhradě Poplatku, datum Tréninku, popř. dobu platnosti předplatného Tréninku.
 4. Poskytovatel potvrdí Uživateli Objednávku bez zbytečného odkladu po zaplacení Poplatku za objednanou službu. Uživatel je povinen vždy vyčkat na potvrzení Objednávky od Poskytovatele, tj. na Rezervaci. Dokud není Objednávka ze strany Poskytovatele potvrzena, a tedy není uzavřena dílčí smlouva, resp. Uživatel neobdržel Rezervaci od Poskytovatele, Poskytovatel není povinen umožnit Uživateli vstup do Předmětu užívání a jeho užívání dle tohoto článku odst. 1 Podmínek.

III.

Nájemní vztah Poskytovatele

 1. Objednávce je možné ze strany Poskytovatele vyhovět nejpozději 14 dní před skončením nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou, kterou Poskytovatel uzavřel s vlastníkem Předmětu užívání.
 2. O skončení nájemního vztahu mezi ním a vlastníkem Předmětu užívání je Poskytovatel povinen Uživatele informovat s dostatečným předstihem.  

IV.

Poplatky a další platby s užíváním spojené

 1.  Za poskytnutí služby, tj. zpřístupnění Předmětu užívání a Vybavení Uživateli k užívání, se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli poplatek, jehož výše je stanovena platným ceníkem Poskytovatele, který je dostupný na Webu (dále jen „Poplatek“ a „Ceník“). Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit výši Poplatků, takovou změnu je Poskytovatel však povinen oznámit Uživateli vždy s dostatečným předstihem, nejpozději 14 dní před účinností takové změny.
 2. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn splnit svoji oznamovací povinnost stanovenou v předchozím odstavci tohoto článku Podmínek vyvěšením nového Ceníku na Webu a/nebo jiným prokazatelným zpřístupněním nového Ceníku Uživateli, např. na viditelném místě na/v Předmětu užívání.
 3. Poplatek je splatný nejpozději při vstupu do Předmětu užívání a/nebo předem při Objednávce služby na Webu Poskytovatele, a to vždy v závislosti na typu služby a způsobu jejího nákupu.
 4. V případě, že Poskytovatel nemůže Objednávce Uživatele z jakéhokoliv důvodu vyhovět a službu dle jeho Objednávky akceptovat a poskytnout, je povinen vrátit Uživateli již uhrazený Poplatek bez zbytečného odkladu zpět, a to vždy způsobem, jakým byl uhrazen.

V.

Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje umožnit Uživateli užívání Předmětu užívání včetně Vybavení nejdříve od okamžiku uzavření smlouvy osobně či prostřednictvím Rezervace, a to vždy na Dobu Tréninku a k Tréninku dle osobního ujednání Uživatele a Poskytovatele a/nebo dle Rezervace.
 2. Poskytovatel je povinen na své vlastní náklady udržovat Předmět užívání a Vybavení ve stavu způsobilém k Účelu užívání a zabezpečit vlastními prostředky bezpečnost a požární ochranu Předmětu užívání, jakož i dodržování zásad hygieny, a to vždy v souladu s obecně platnými a závaznými předpisy.
 3. Poskytovatel je povinen zajistit úklid Předmětu užívání, jakož i provádění veškerých oprav, revizí a jakýchkoliv, i drobných oprav včetně běžné údržby. Běžnou údržbu, jakož i naléhavé a nezbytné opravy je Poskytovatel povinen provádět tak, aby v co nejmenší možné míře omezovaly Uživatele v užívání Předmět užívání. Rekonstrukce a opravy, které nelze provést bez zásadního omezení Uživatele v užívání Předmětu užívání, je Poskytovatel povinen oznámit Uživateli v předstihu, a to nejpozději 14 dní před jejich zahájením prostřednictvím Webu a/nebo např. vyvěšením oznámení na viditelném místě na/v Předmětu užívání. 
 4. Uživatel je povinen strpět veškeré opravy prováděné Poskytovatelem v Předmětu užívání. Za omezení Uživatele v užívání Předmětu užívání vlivem jakýchkoliv oprav nenáleží Uživateli náhrada či sleva.
 5. Na žádost Uživatele je Poskytovatel povinen vydat Uživateli doklad o zakoupení služby, tj. Tréninku a/nebo předplatného s uvedením toho, o jaký Trénink či předplatné se jedná, datem prodeje, výší Poplatku a s identifikačními údaji Poskytovatele.
 6. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započítat nárok Poskytovatele na zaplacení smluvní pokuty dle těchto Podmínek oproti nároku na Uživatele na vrácení jakýchkoliv peněžních prostředků od Poskytovatele.

VI.

Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel se zavazuje:
 2. užívat Předmět užívání a jeho Vybavení, jakož i jakékoliv jiné zařízení předmětné budovy a pozemku pouze k Účelu užívání, v souladu s právními předpisy České republiky (zejména protipožárními předpisy, předpisy k ochraně životního prostředí, předpisy k nakládání s odpady), s náležitou péčí a neznehodnocovat je nad rámec běžného opotřebení;    
 3. kdykoliv v Době Tréninku strpět vstup jakýchkoliv jiných osob do Předmětu užívání za Účelem užívání (dále jen „Spoluužívající osoba“), jakož i vstup Poskytovatele a/nebo vlastníka Předmětu užívání, či jakýchkoliv dalších jimi pověřených osob;
 4. neomezovat Spoluužívající osoby v užívání Předmětu užívání a Vybavení více než je vzhledem k účelu užívání obvyklé a respektovat právo těchto Spoluužívajících osob k užívání Předmětu užívání a Vybavení;
 5. oznámit bez zbytečného odkladu Poskytovateli jakékoliv škodní události, jakož i potřebu jakýchkoliv oprav;
 6. respektovat zákaz vstupu jakýchkoliv dalších osob, odlišných od osob uvedených v tomto článku písm. b) Podmínek, do Předmětu užívání, jakož i samotné užívání Předmětu užívání a Vybavení, to neplatí v případě, kdy je Uživatel na základě Rezervace Privátního členství k tzv. soukromému užívání Předmětu užívání, tj. užívání Předmětu užívání Uživatelem + jedna až tři osoby, dle volby Uživatele (dále jen „Partner“);
 7. plně dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy a respektovat veškerá protiepidemická, mimořádná a ochranná opatření nařízená vládou České republiky, jakož i jinými orgány státní správy v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19;
 8. řídit se při užívání Předmětu užívání těmito Podmínkami, pokyny Poskytovatele, Provozním řádem a zásadami současného užívání Předmětu užívání s dalšími osobami;
 9. neprovádět na/v Předmětu užívání a Vybavení žádné stavební, konstrukční či jiné úpravy, s výjimkou běžného užívání;
 10. neumísťovat na/do Předmětu užívání, Vybavení, předmětnou budovu či pozemek žádné štítky, návěstí či reklamy;
 11. vždy si počínat tak, aby nezpůsobil Poskytovateli jakoukoliv újmu v souvislosti s užíváním Předmětu užívání a Vybavení;
 12. nepřesáhnout Dobu Tréninku a k okamžiku skončení Doby Tréninku vyklidit z Předmětu užívání veškeré vnesené věci a ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jej nejpozději v okamžiku ukončení Doby Tréninku předat Poskytovateli, a to vždy včetně Vybavení, jakož i veškerých dalších věcí zapůjčených a/nebo Poskytovatelem Uživateli předaných; Uživatel bere na vědomí, že za okamžik předání Předmětu užívání Poskytovateli se považuje také postup Uživatele dle tohoto článku písm. l) níže Podmínek, tj. předání Předmětu užívání bez přítomnosti Poskytovatele;
 13. v případě, že v Předmětu užívání není přítomen Poskytovatel či jiná jím pověřená osoba, zavazuje se Uživatel Předmět užívání po skončení Doby Tréninku řádně zabezpečit, a to vždy dle pokynů od Poskytovatele, zejména zkontrolovat a zajistit zhasnutí veškerého osvětlení, jakož i uzavření vodovodních kohoutků, zamčení a zabezpečení Předmětu užívání.
 14. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby Předmět užívání a Vybavení spolu s Uživatelem kdykoliv, i v Době Tréninku, užívali Spoluužívající osoby. Uživatel není odpovědný za plnění těchto Podmínek a platných předpisů Spoluužívajícími osobami.
 15. V případě, že Uživatel či jakákoliv jiná osoba, které Uživatel umožnil vstup do Předmětu užívání bez oprávnění či vědomí Poskytovatele, způsobí Poskytovateli jakoukoliv újmu, je Uživatel povinen Poskytovateli takovou újmu uhradit v její plné výši.
 16. V případě, že Uživatel umožní vstup a užití Předmětu užívání Partnerovi, odpovídá Poskytovateli za plnění těchto Podmínek Partnerem, jakož i za jakoukoliv újmu způsobenou Partnerem, jako by tuto újmu způsobil sám.
 17. V případě, že Uživatel přesáhne Dobu Tréninku, zavazuje se Poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu užívání Předmětu užívání nad Dobu Tréninku.

VII.

Práva z vadného plnění

 1. V souladu s § 1914 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném je Poskytovatel zavázán plnit Uživateli bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění, tj. službu spočívající v umožnění užívat Předmět užívání a Vybavení dle těchto Podmínek, ujednání Uživatele a Poskytovatele a podle Účelu užívání.
 2. Je-li plněno vadně má Uživatel práva z vadného plnění.
 3. Poskytovatel plní vadně, pokud:
 4. služba nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, zejména v případech, pokud se Předmět užívání nebyl Uživateli zpřístupněn dle Rezervace a/nebo se Předmět užívání a/nebo Vybavení nehodí k Účelu užívání, a zároveň se nejedná o ohlášenou Rekonstrukci či opravu dle čl. V. odst. 3 a 4 těchto Podmínek;
 5. neupozorní-li na vady, které služba má, ač se při takové službě obvykle nevyskytují;
 6. ujistí-li Uživatele v rozporu se skutečností, že služba nemá žádné vady, anebo že se Předmět užívání či Vybavení hodí k Účelu užívání;
 7. poskytuje-li službu neoprávněně.
 8. Uživatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, zejména poté, co si Předmět užívání a Vybavení prohlédl, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí služby.
 9. Nevytkl-li Uživatel vadu včas a namítne-li Poskytovatel opožděné vytknutí, soud Uživateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které Poskytovatel při předání služby věděl nebo musel vědět.
 10. Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď opravy, tím se má na mysli zejména poskytnutí náhradní služby, nebo dodání toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny služby. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny služby.
 11. Právo z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud před převzetím služby věděl, že služba má vadu, anebo pokud vadu sám Uživatel způsobil.

VIII.

Reklamace služby spotřebitelem

 1. Poskytovatel je povinen přijmout případnou reklamaci služeb spotřebitelem v Předmětu užívání na adrese: Vranovská 2, Brno 602 00, případně i v sídle Poskytovatele, jakož i kterékoli jiné provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na poskytované služby. Poskytovatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do (3) tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do (30) třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 3. Vyřízení reklamace zajišťuje poskytovatel nebo jím pověřená osoba.

IX.

Odstoupení od smlouvy

 1. Poruší-li kterákoliv ze stran smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku a/nebo mimo obvyklé obchodní prostory prodávajícího odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od dne Rezervace Tréninku či předplatného (dále jen „lhůta pro odstoupení“).
 3. Uživatel přistoupením k těmto podmínkám uděluje Poskytovateli svůj výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení.
 4. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení musí Uživatel odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení odeslat Poskytovateli. Odstoupení od smlouvy zašle Uživatel Poskytovateli na emailovou adresu uvedenou na Webu.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

XI.

Porušení Podmínek

 1. V případě, že Uživatel poruší tyto Podmínky, a to i přes výzvu Poskytovatele k nápravě, je Poskytovatel oprávněn zakázat Uživatel přístup do Předmětu užívání. Poskytovatel je dále oprávněn požadovat na Uživateli úhradu smluvní pokuty až ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení Podmínek.
 2. V případě, že Poskytovatel poskytuje službu v rozporu s těmito Podmínkami, pak Poskytovatel plní vadně a Uživateli náleží práva z vadného plnění služby.

XII.

Kamerový systém

 1. Uživatel výslovně prohlašuje, že byl před vstupem do Předmětu užívání řádně informován a bere na vědomí, že Předmět užívání, s výjimkou sprch a koupelnových prostor, toalet a šaten, je pro účely zajištění bezpečnosti osob a ochrany Předmětu užívání, Vybavení, jakož i jakéhokoliv jiného majetku Poskytovatele a vlastníka Předmětu užívání, střežen kamerovým systémem se záznamem, který je pořizován v nezbytném rozsahu pro účely shora uvedené (dále jen „Kamery“).
 2. Uživatel se zavazuje strpět instalaci a užívání Kamer v Předmětu užívání, a to s výjimkou sprch a koupelnových prostor, toalet a šaten. Dále se uživatel zavazuje Kamery nijak nepoškozovat a nezabraňovat jakýmkoliv způsobem jejich fungování, snímání a pořizování záznamu.

XIII. 

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XIV.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 3 této úmluvy neuplatní.
 3. Všechna práva k Webu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Web nebo jeho část bez souhlasu Poskytovatele.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel nesmí při využívání Webu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Web a užívat Web nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Uživatel, který je podnikatelem, na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění těchto Podmínek.
 7. Nedílnou součást těchto Podmínek tvoří její přílohy:

Příloha č. 1 – Vybavení Předmětu užívání

Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem 1.11.2021.

V Brně, dne 28.11. 2021                        

Za Gym Republic s.r.o.         

Poskytovatele –

                                                                                   

Milan Husár

jednatel

Kontakt

Potřebuješ poradit?

Kontaktuj nás

Ať už jsi sportovec nebo běžný cvičenec, který se chce tréninkem zlepšit a ne zničit, jsi na správném místě. Rovněž jsme otevřeni případné spolupráci se sportovními týmy, popřípadě nabídnout prostor dalším trenérům. V případě zájmu nás kontaktuj.

Jak se k nám dostaneš?

Autem:

Navigovat

Neměj obavu, u nás ve dvoře vždy zaparkuješ.

MHD:

Zastávka Jugoslávská

Jezdí k nám tramvaj č. 3, 4 a 11 na zastávku Jugoslávská.